Home > 제품정보 > 유기질비료
 

 
  웰빙유기농-노지 및 하우스 전용비료  
 

 


 


 
4(질소)-3.5(인산)-0.5(가리)+0.7(고토)+5(칼슘)+60(유기물)

 
골분14%, 어분4%, 채종유박20%,
아주까리유박62%(EM첨가)
 
 
10~15포/1,000㎡
 
 9,400원
   유기농업자재(공시-2-3-254) 공시 품목 유기질비료